Exercise 55

Drawing Arcs with Rotation

// Radial Pattern 4
var num=10;
var sw=8;
var fc;
var r = 0;
var rs;
var isLooping;

function setup() {
  createCanvas(windowWidth, windowHeight);
  background(0);
  noFill();
  rs = random(100);
  strokeWeight(sw);
  strokeCap(SQUARE);
}

function draw() {
  randomSeed(rs);
  background('#14133B');
  for (i=0; i < 3; i++) {
   arcs(width/2, height/2);
  }
}

function togglePlay() {
  if (isLooping === false) {
    loop();
    isLooping=true;
    console.log("Start Loop");
  } else {
    noLoop();
    isLooping=false;
    console.log("Stop Loop");
  }
}

function mousePressed() {
  togglePlay();
}

function arcs(x, y) {
 push();
 translate(x, y);
 rotate(r);
 for (i=0; i < num; i++) {
  //stroke(360.0/num*i, 100, 100, 120);
  lerpAmount = 1.0/num*i;
  // color col = lerpColor('#9E023B', '#FFC675', lerpAmount);
  // stroke(200, 220);
  stroke(360.0/num*i, 100, 100, 120);
  start = random(TWO_PI);
  console.log();
  end = start + random(PI/5, PI/3);
  scal = map(sin(r+TWO_PI/num*i), -1, 1, .5, 1.5);
  arc(0, 0, height*.7-i*4*sw, height*.7-i*4*sw, start, end*scal);
 }
 r += .0523/2;
 pop();
}

Exercise 56

Changing Image size with Sound (Mic Input)

Download image here

var mic;
var button;
var smoothMicLevel=0;

function preload() {
 canImage = loadImage('../images/cola_can.svg');
}

function setup() {
	createCanvas(windowWidth, windowHeight-100);
  background(0);
	button = createButton("Listen");
  button.mousePressed(toggleListen);
	mic = new p5.AudioIn()
  mic.start();
	// image(canImage, 0, 0);
}

function draw(){
	background(255);
  micLevel = mic.getLevel();

	// console.log(micLevel);

	//Lerp smooths out jumpy values
	smoothMicLevel = lerp(smoothMicLevel, micLevel,0.4);
	noStroke();
	fill(255,0,0);
	imageMode(CENTER);
	// ellipse(width/2, height/2, 300, 2000*smoothMicLevel);
	image(canImage, width/2, height/2,2000*smoothMicLevel, 2000*smoothMicLevel);
}

function toggleListen() {
	if (getAudioContext().state !== 'running') {
  	getAudioContext().resume();
		text('listening to audio', width/2, height/2);
		button.html("Stop");
	} else {
    text('click Play button to start', width/2, height/2);

    button.html("Listen");
  }
}

Lesson-Piechart

let angles = [ 30, 10, 45, 35, 60, 38, 75, 67 ];

function setup() {
 createCanvas(windowWidth, windowHeight);
 noStroke();
 noLoop();
 colorMode(HSB); // Run once and stop
}

function draw() {
 background(0);
 pieChart(300, angles);
}

function pieChart(diameter, data) {
 var lastAngle = 0;
 for (i = 0; i < data.length; i++) {
  var color = map(i, 0, data.length, 0, 255);
  fill(color,150,255);
  arc(width/2, height/2, diameter, diameter, lastAngle, lastAngle+radians(data[i]));
  lastAngle += radians(data[i]);
 }
}